Cloud

Cloud je platforma, ktorá prostredníctvom internetu poskytuje služby ako napríklad priestor na prevádzku vašich aplikácií, dátové úložisko, počítačový výkon atď. Prístup k týmto službám je vďaka internetu možný kdekoľvek na svete. Cloud umožňuje vysokú mieru škálovateľnosti výpočtových kapacít podľa aktuálnej potreby zákazníka. Služby sú poskytované rôznymi formami.

Najpoužívanejšie obchodné modely poskytovania
cloudových služieb

Infrastructure-as-a-Service (IaaS)

Podľa štandardu IETF (Internet Engineering Task Force) je IaaS najzákladnejší cloudový model, ktorý ponúka fyzické alebo virtuálne počítače. Najviac využívaná je virtualizácia na báze hypervisortechnológií Hyper-V, VMware ESX/ESXi, Xen, Oracle VirtualBox, KVM. Najčastejšie poskytované zdroje sú knižnice diskových imageov pre virtuálne počítače (Virtual Machine Disk Image Library), Raw Block Storage, File Storage alebo Object Storage, firewally, load balancery, rozsah IP adries a VLANs. Cloudoví poskytovatelia ich ponúkajú a na vyžiadanie poskytujú z veľkého rozsahu infraštruktúrnych zdrojov (pool) nainštalovaných v datacentrách. Tieto technológie umožňujú vysokú mieru škálovateľnosti podľa aktuálnych potrieb zákazníka.

Platform-as-a-Service (PaaS)

V modeli PaaS cloudový poskytovateľ ponúka výpočtovú platformu, ktorá typicky obsahuje operačný systém, prostredie pre programovací jazyk, databázu a webový server. Prináša to rôzne výhody, ako napríklad: programátori nepotrebujú pri vývoji softvéru nákladné investície do hardvéru a softvéru. Typickým príkladom obchodného modelu PaaS je MS Azure.

Software-as-a-Service (SaaS)

SaaS umožňuje používateľom prístup priamo do aplikačného softvéru alebo databáz. Cloudový poskytovateľ sa stará o infraštruktúru a o platformu, na ktorej beží daná aplikácia. SaaS môžeme chápať ako softvér na vyžiadanie, ktorý môže byť platený formou Pay-per-Use (platba podľa používania) alebo na báze predplatného. Výhodou obchodného modelu SaaS je flexibilná cena, ktorá sa mení podľa počtu používateľov.

Modely nasadenia

Privátný Cloud

Privátny cloud

  • Privátny cloud je cloud, ktorý je implementovaný vo vnútri spoločnosti, je spravovaný samotnou spoločnosťou a slúži len pre účely danej spoločnosti.
  • Výhoda privátneho cloudu spočíva vo väčšej miere bezpečnosti, keďže privátny cloud je implementovaný v rámci privátnej siete spoločnosti a umožňuje vyššiu mieru kontroly nad dátami spoločnosti.
  • Nevýhodou privátneho cloudu je vyššia miera rizika zo straty dát v prípade nepredvídaného rozsiahleho zlyhania hardvéru - požiar alebo prírodná katastrofa.
Verejný Cloud

Verejný Cloud

  • Verejný cloud je cloud, ktorý je štandardne poskytovaný cloudovým poskytovateľom. Typicky sa nachádza mimo správy zákazníka a pristupuje sa k nemu výhradne cez internetové pripojenie (verejný internet alebo VPN).
  • Výhoda verejného cloudu spočíva vo vyššej miere ochrany pred stratou dát.
  • Nevýhodou verejného cloudu je nižšia miera kontroly nad zabezpečením firemných dát.
Hybridný Cloud

Hybridný Cloud

  • Hybridný cloud predstavuje spojenie privátneho a verejného cloudu: vytvára sa tzv. hybridný model, ktorý ponúka výhody oboch cloudových modelov. Spojenie týchto modelov umožňuje spoločnostiam využiť škálovateľnosť verejného cloudu a zabezpečenie firemných dát v privátnom cloude. Hybridný model zároveň znižuje riziká pri výpadku internetového pripojenia a nedostupnosti služieb vo verejnom cloude.
  • Hybridný model umožňuje prepojenie lokálnych firemných zdrojov, verejného cloudu a služieb ako napríklad Office 365, MS Azure.

Mám záujem
o konzultáciu na tému Cloud