Volkswagen Slovakia, a. s.

Nasadenie jednotného klienta- iDO klient

Štandardizovaný operačný systém Windows

 MIA 2013 Winner

Problém zákazníka:

Z dôvodu končiacej sa technologickej podpory MS Windows XP zákazník požadoval implementáciu nového operačného systému. Z dôvodu zjednotenia správy koncových pracovných staníc vznikla potreba vytvoriť jednotného korporátneho klienta pre všetky pracovné stanice.

Riešenie:

Na základe stanovených požiadaviek zákazníka bol vytvorený jednotný klient na báze Microsoft Windows 7 a Microsoft Office 2010. Jeho distribúcia na pracovné stanice bola zabezpečená pomocou technológie Microsoft System Center Configuration Manager. Priebeh migrácie a kompletná dokumentácia bola vedená pomocou Microsoft SharePoint. Z dôvodu čo najlepšieho prijatia novej technológie koncovými používateľmi sa v rámci migrácie vykonala rozsiahla informačná a marketingová kampaň a zároveň sa kládol veľký dôraz na osobný prístup ku každému používateľovi.

Celú prípadovú štúdiu si môžete pozrieť tu: Volkswagen Slovakia Case Study (1,42MB)

Migrácia Active Directory vo vysokorizikovom prostredí lakovne Volkswagen

Active Directory

Problém zákazníka:

V prevádzke lakovne spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s., bola zastaraná IT infraštruktúra, ktorá neumožňovala integráciu súčasnej IT infraštruktúry lakovne do štandardných VW IT Procesov a servisov. Vyžadovala zmenu a upgrade na nové technológie naprieč niekoľkými verziami z Microsoft Windows NT na Microsoft Windows Server 2008 R2. Z pohľadu prevádzky samotnej lakovne bola realizácia týchto zmien vysoko riziková. Absolútne kľúčovou požiadavkou zákazníka bolo, aby migrácia IT technológií prebehla bez akýchkoľvek prevádzkových výpadkov.

Riešenie:

V dôsledku vysokorizikového prostredia prebehla u zákazníka najprv podrobná analýza. Na jej základe bol vytvorený podrobný plán migrácie prihliadajúci na riziká, ktoré by mohli nastať počas realizácie. Preto bol pri migrácii kladený zásadný dôraz na postupnosť vykonaných krokov, zabezpečenie záloh všetkých migrovaných systémov a v prípade akéhokoľvek problému zabezpečenie možnosti vykonať rollback (návrat k predchádzajúcemu funkčnému stavu) vo veľmi krátkych časoch určených na údržbu pri pravidelných výrobných odstávkach. Na základe návrhu bolo celé prostredie v rámci migrácie virtualizované do Volkswagen VMware prostredia.

Migrácia SQL clustera

SQL Server

Problém zákazníka:

Zákazník požadoval inštaláciu novšej verzie SQL servera v clusterovom riešení, aby mohol začať využívať nové funkcionality a zabezpečiť podporu pre nové softvérové produkty. Keďže na existujúcom SQL clusteri sa nachádzalo veľké množstvo databáz, zákazník požadoval vykonať analýzu, ktorá mala ponúknuť optimálne riešenie prechodu na novú verziu SQL servera.

Riešenie:

Na základe požiadaviek zákazníka sme vykonali podrobnú analýzu pôvodného SQL clustera a na jej základe sme navrhli optimálny spôsob migrácie. V druhom kroku prebehla inštalácia nového SQL clustera a jeho odovzdanie do prevádzky.

Implementácia MS SQL 2014 clustera pozostávala z týchto krokov:
 • analýza pôvodného SQL clustera a vypracovanie inštalačného a migračného postupu,
 • fyzická inštalácia hardvéru, inštalácie operačných systémov,
 • inštalácia Microsoft Cluster Service a Microsoft SQL Server,
 • otestovanie funkčnosti a odovzdanie do prevádzky.


Zabezpečenie nepretržitej, bezchybnej prevádzky produkčných a administratívnych systémov

Outsourcing

Problém zákazníka:

Pre zákazníka je kľúčové zabezpečenie nepretržitej prevádzky jeho produkčných a administratívnych systémov, keďže pri výpadku ktoréhokoľvek z týchto systémov dochádza k veľkým finančným stratám. Preto v prípade takéhoto výpadku zákazník vyžaduje okamžitý zásah a jeho odstránenie v čo najkratšom možnom čase.

Riešenie:

Zabezpečenie administratívnych systémov a bezproblémový chod koncových pracovných staníc spočívalo v poskytovaní služieb dedikovanými odborníkmi pre konkrétneho zákazníka - Volkswagen Slovakia, a. s. čím sa zabezpečila detailná znalosť jeho IT prostredia.

Zabezpečenie nepretržitej prevádzky administratívnych systémov pozostávalo z nasledujúcich prác:
Administrátorské práce:
 • odstraňovanie havarijných stavov IT infraštruktúry,
 • zabezpečenie prístupu do siete Volkswagen Slovakia, a. s. cez jednotný komunikačný uzol,
 • administrácia doménových služieb (Active directory, Group policy, Security policy, prístupové oprávnenia a i.)
 • administrácia emailových serverov,
 • inštalácia a konfigurácia nových softvérových produktov,
 • inštalácia a konfigurácia nových serverov,
 • úprava konfigurácie existujúcich serverov,
 • administrácia terminálových serverov,
 • administrácia antispamovej a antivírovej emailovej brány,
 • poskytovanie SLA vo forme 24/7,
 • proaktívny monitoring a navrhovanie riešení a postupov na zníženie rizika výpadku IT systémov,
 • zabezpečenie technických, poradenských a konzultačných služieb v oblasti budovania, nasadzovania, rozvoja, prevádzky a údržby nasadených IS,
 • konzultačná činnosť a poradenské služby pri ďalšom rozvoji IT a IS,
 • projektová činnosť,
 • vypracovávanie posudkov, štúdií, analýz a odporučení.
 
Údržba pracovných staníc:
 • inštalácia nových počítačov podľa štandardu Volkswagen Slovakia, a. s.,
 • odovzdanie počítača, konfigurácia používateľského profilu a otestovanie funkčnosti priamo s koncovým používateľom na mieste,
 • odstraňovanie hardvérových a softvérových porúch na počítačoch,
 • školenie používateľov o správnych postupoch pri zavedení nových softvérových produktov,
 • inštalácia a konfigurácia nových softvérových produktov na základe požiadaviek koncových používateľov,
 • pripájanie vstupno-výstupných zariadení na vybrané počítače (skener, čítačka čiarových kódov, tlačiarne, multifunkčné zariadenia a i.).
 
Opravy hardvéru:
 • odstraňovanie hardvérových porúch na pracovných staniciach (poruchy diskov, pamätí, kariet PCI- a ISA, procesorov, kabeláže, zdrojov napájania, základných dosiek, ovládačov zariadení a i.),
 • dodávka náhradných dielov,
 • údržba záložných zdrojov UPS slúžiacich na zálohovanie napájania serverov, ako aj dôležitých sieťových komponentov a periférií.


Klientské kompetenčné centrum na zabezpečenie súladu so štandardmi zákazníka

Problém zákazníka:

IT štandardy
Zákazník potreboval zaviesť proces nasadzovania nových softvérových a hardvérových technológií, ktoré využívajú koncoví používatelia, a ich následného zavedenia do prevádzky podľa štandardov spoločnosti. Zároveň chcel koncovým používateľom ponúknuť možnosť konzultácie s tímom odborníkov, ktorí budú zabezpečovať výber požadovaných technológií.  

Riešenie:

U zákazníka sme vytvorili klientské kompetenčné centrum (ďalej CCC), ktoré je vývojovým technologickým zázemím pre zamestnancov závodu Volkswagen Slovakia, a. s. . Poskytuje služby používateľom IT, ktorí pri svojej práci potrebujú využívať najmodernejšie technológie z oblasti softvéru a hardvéru. CCC zabezpečuje vytváranie nových štandardov v súlade s existujúcimi normami spoločnosti Volkswagen Slovakia, a. s. . CCC zároveň navrhuje riešenia na zvýšenie dostupnosti, efektivity, škálovateľnosti a zabezpečenie prevádzky.

Niektoré z činností CCC:
 • príprava na nasadenie koncernového iDo klienta – Windows 8.1,
 • testovanie nových verzií OS – Windows 10,
 • testovanie nových verzií kancelárskych aplikácií – MS Office 16,
 • testovanie a príprava na nasadenie neštandardných aplikácií,
 • riešenie výstupov z evaluačného meetingu,
 • úprava roadmapy pre oblasť hardvéru,
 • úprava roadmapy pre oblasť softvéru.

DPD- Direct Parcel Distribution SK s. r. o.

Microsoft Office 365 ako základ komunikácie a spolupráce zamestnancov v rastúcej firme

Microsoft Office 365

MIA 2013 Finalist

Problém zákazníka:

Na slovenskom trhu začalo pôsobiť DPD v roku 2002. Ako jedna z vedúcich spoločností na trhu kuriérskych a prepravných služieb pokračuje v napĺňaní svojho zámeru získať významný podiel v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy zásielok v Európe. S rastúcimi požiadavkami na infraštruktúrne systémy, produktivitu a flexibilitu zamestnancov vznikla požiadavka nahradiť súčasný mailový a komunikačný informačný systém Kerio Connect, ktorý neposkytoval dôležité funkcie a vlastnosti na efektívnu spoluprácu a medzinárodnú kooperáciu pracovníkov DPD. Spoločnosť zároveň stála pred otázkou, ako zjednodušiť prístup k veľkému množstvu informačných systémov. Navyše potrebovala zaviesť nástroj na kolaboráciu a manažment projektových tímov. Po zadefinovaní požiadaviek bol zákazníkovi ponúknutý program Microsoft Customer Immersion Experience (CIE). Na základe neho sa ako najefektívnejšie riešenie spĺňajúce všetky požiadavky zákazníka ukázalo nasadenie Office 365 v podnikovej infraštruktúre.

Riešenie:

Na základe prvotných požiadaviek a nárokov na nový systém bol v DPD zrealizovaný program Microsoft Customer Immersion Experience. Formou workshopov poskytol IT manažérom a obchodníkom možnosť vyskúšať si najnovšie riešenia, technológie a systémy spoločnosti Microsoft na zvýšenie produktivity a efektivity v reálnom a plne funkčnom pracovnom prostredí. Skúsenosti z prvej ruky sa ukázali ako najcennejšie. Účastníci CIE si vyskúšali, ako ostať produktívnymi pri práci nielen s počítačom, ale aj so všetkými typmi mobilných zariadení. Otestovali si reálnu používateľskú stránku a funkcionalitu on-premises technológií ako Windows 8.1 a zároveň cloudových služieb Office 365: Office, Exchange, SharePoint, Skype for Business, Project, Visio a ďalších. Program CIE ukázal, že najlepším riešením vzhľadom na požiadavky DPD je nasadenie služieb Microsoft Office 365.
Implementácia Office 365 bola ovplyvnená migráciou existujúcich systémov zo starej do novej domény. Všetky kroky boli preto naplánované a koordinované tak, aby nenarušili prebiehajúcu migráciu. Na zabezpečenie funkčnosti lokálnych automatizovaných informačných systémov bolo nutné počas migrácie zachovať čiastočnú funkcionalitu nahradzovaného systému Kerio Connect v internom prostredí zákazníka, čo presahovalo štandardný model konfigurácie Office 365. Splnenie požiadavky klienta na zjednodušenie prístupov do interných systémov, ako aj do systémov Office 365 sa zabezpečilo zvolením vhodnej formy zavedenia Office 365, a to v hybridnom režime. Nasadenie a samotná migrácia približne 150 emailových schránok do Office 365 pozostávala zo:

 • založenia Office 365 tenantu a jeho konfigurácie,
 • inštalácie a konfigurácie infraštruktúrnych serverov a Active Directory domény,
 • pilotnej migrácie 20 emailových schránok,
 • samotnej migrácie, kde boli všetky mailové a komunikačné služby, emailové schránky a distribučné skupiny zmigrované do Office 365 v spolupráci s DPD,
 • zavedenia technológie Single Sign-On na báze Active Directory Federation Services 2.0, ktorá poskytuje služby pre používateľov ako z lokálnej siete LAN, tak aj z internetu,
 • zabezpečenia migračnej a pomigračnej podpory,
 • a zaškolenia do používania služieb Office 365.

 

  Celú prípadovú štúdiu si môžete pozrieť tu:  Implementácia služieb Microsoft Office 365 (149kB)

E.ON IT Slovakia, s. r. o.

Konsolidácia a migrácia existujúceho prostredia do materskej domény

Active Directory

Problém zákazníka:

Zákazník požadoval znížiť vysoké náklady na údržbu a správu IT infraštruktúry. Medzi kľúčové požiadavky patrilo: zvýšiť dostupnosť a spoľahlivosť dôležitých infraštruktúrnych služieb, uľahčiť činnosti potrebné na správu serverov a aplikácií a efektívnu centralizovanú správu koncových zariadení.

Riešenie:

Zákazníkovi bolo navrhnuté riešenie formou konsolidácie a migrácie existujúcej domény dcérskej spoločnosti do materskej domény v Nemecku. Bol vypracovaný návrh priebehu migrácie, ktorý pozostával z migrácie a konsolidácie súčasnej Active Directory, Group policy, poštových schránok a používateľských profilov podľa štandardov zadefinovaných materskou spoločnosťou. Na migráciu boli použité migračné nástroje Quest Migration Manager a Microsoft ADMT.

Migrácia zdieľaného úložiska dát

Distributed File System

Problém zákazníka:

V súvislosti so zmenami v organizačnej štruktúre zákazník požadoval optimalizovaný návrh štruktúry dát a prideľovania prístupových oprávnení k zdieľanému úložisku dát. Hľadal najvhodnejší nástroj na následnú správu a prideľovanie prístupových oprávnení na základe novej organizačnej štruktúry.

Riešenie:

Realizácia pozostávala z vytvorenia návrhu štruktúry korporátnych dát a zadefinovania jednotlivých kategórií a prislúchajúcich prístupových oprávnení. Na tieto účely sa použila technológia Distributed File System DFS. V ďalšom kroku boli korporátne dáta zmigrované na nový dátový server do novovytvorenej dátovej štruktúry s príslušnými prístupovými oprávneniami. Pre účely manažmentu nového dátového úložiska bol nasadený intranetový management portál na správu prístupových oprávnení a obsahu eDiva.

Nasadenie jednotného klienta a migrácia koncových zariadení

Štandardizovaný operačný systém Windows

Problém zákazníka:

Minimalizácia nárokov na údržbu a efektívnu centrálnu správu koncových zariadení podnietila vytvorenie konceptu jednotného klienta, ktorý predstavuje štandardizovaný operačný systém, štandardizované konfigurácie daného operačného systému a jednotnú sadu použitých aplikácií.

Riešenie:

Bol vytvorený klient so štandardizovaným operačným systémom, jednotnou konfiguráciou, optimalizáciou na plošné nasadenie v prostredí IT infraštruktúry u zákazníka. Na plošnú distribúciu, cca 1300 klientov, bol použitý nástroj System Center Configuration Manager (SCCM) od spoločnosti Microsoft. SCCM zabezpečil zákazníkovi možnosť jednoduchého vytvárania nových klientov, ich plošnú distribúciu a aktualizáciu. Ďalší benefit SCCM predstavuje softvérová a hardvérová inventarizácia vykonávaná na pravidelnej báze.

Nasadenie jednotného klienta pozostávalo z týchto krokov:
 • inštalácia OS servera a SQL a konfigurácia a príprava prostredia pre SCCM,
 • inštalácia SCCM a distribúcia agentov na pracovné stanice,
 • konfigurácia rolí Software Updates, Software Distributions, Asset Intelligence Sync Point,
 • príprava SCCM servera na OS deployment a inštalácia PXE service point,
 • inštalácia a konfigurácia Windows Deployment Services,
 • príprava inštalačného obrazu a SCCM infraštruktúry,
 • pilotná migrácia, jej vyhodnotenie a úprava plánu podľa výsledkov pilotu,
 • automatická distribúcia operačného systému metódou Lite Touch,
 • kontrola priebehu a odstraňovanie problémov vzniknutých nekonzistenciou prostredia.

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

Migrácia Microsoft System Center Configuration Manager 2007 na 2012

Microsoft System Center Configuration Manager

Problém zákazníka:

Z dôvodu zastaranosti a nekompatibility IT systémov umožňujúcich nasadzovanie operačných systémov, systémových aktualizácií a softvérovej a hardvérovej inventarizácie, zákazník požadoval upgrade doterajšej verzie Microsoft System Center Configuration Manager SCCM 2007 na verziu 2012 R2. Zároveň bolo nutné vykonať konsolidáciu obsahu a jednotlivých konfigurácií použitých v SCCM.

Riešenie:

Realizácia pozostávala z inštalácie novej verzie SCCM 2012 R2 v koexistencii s pôvodnou verziou SCCM 2007. Následne bol vytvorený migračný konektor, pomocou ktorého boli migrované a konsolidované pôvodné softvérové balíčky, pred vytvorené konfigurácie, kolekcie a hardvérové profily. Kvôli optimalizácii distribúcie operačného systému na pracovné stanice bol vytvorený nový image operačného systému. Z dôvodu zabezpečenia distribúcie aktualizácií bol nadizajnovaný a nakonfigurovaný patch management.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Zabezpečenie nepretržitej a bezchybnej prevádzky formou outsourcingu

Outsourcing

Problém zákazníka:

Zákazník požadoval sprehľadnenie a zefektívnenie IT infraštruktúry, aby znížil nároky na jej údržbu a správu, automatizoval činnosti potrebné na správu serverov, využíval výpočtovú techniku efektívnejšie a minimalizoval náklady na hardvérové a softvérové vybavenie.

Riešenie:

Prevzatie IT infraštruktúry do správy formou outsourcingového modelu. Na zefektívnenie a sprehľadnenie prác spojených s IT infraštruktúrou boli u zákazníka nasadené manažovacie a auditovacie nástroje z rodiny Microsoft System Center 2012. Tieto nástroje zákazníkovi priniesli rýchly prehľad o stave, zdraví a výkone IT prostredia, výstrahách týkajúcich sa infraštruktúry aplikácií (produkt SCOM) a produktov spoločnosti Microsoft a zabezpečilo flexibilitu, správu nastavení a kompatibility pri nasadzovaní operačných systémov a aplikácií, inventarizáciu a funkcie Asset Inteligence (produkt SCCM), ako aj správu zariadení a kontrolu nad aktualizáciami jednotlivých systémov. Nasadením SCVMM zákazník získal možnosť spravovať a konfigurovať podkladový server pre virtualizáciu, siete a prostriedky úložiska na vytvorenie a nasadenie virtuálnych počítačov a služieb ako aj správu virtuálnych počítačov a privátneho cloudu, úložísk dát a sietí. SCDPM prinieslo zákazníkovi možnosti centralizovanej zálohy počítačov a aplikácií a ich obnovu na úrovni položiek.

Na správu IT infraštruktúry ministerstvo využíva:
 • System Center Operation Manager,
 • System Center Configuration Manager,
 • System Center Virtual Machine Manager,
 • System Center Data Protection Manager,
 • Hyper-V.

 

Migrácia Microsoft Hyper-V Clustra

Microsoft Hyper-V

Problém zákazníka:

U zákazníka bola nevyhovujúca a zastaraná virtualizačná technológia, ktorá neumožňovala dostatočne využívať použitý hardvér. Zákazník preto požadoval migráciu virtuálnych serverov na aktuálnu verziu. Zároveň zákazník požadoval vytvorenie novej koncepcie využívania hardvérových zdrojov.

Riešenie:

Existujúca IT infraštruktúra vo verzii Microsoft Hyper-V cluster 2008 R2 bola zmigrovaná na Microsoft Hyper-V cluster 2012 R2. Migrácia pozostávala z návrhu nového dizajnu Hyper-V clustra. Bola zrealizovaná pilotná migrácia Hyper-V clustra na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky vo Viedni a Bruseli. Na základe tohto pilotného projektu bolo zmigrovaných všetkých 90 zastupiteľských úradov.

Nasadenie Right Management System RMS

Rights Management System

Problém zákazníka:

Zákazník požadoval na základe internej kategorizácie údajov a informácií ich značkovanie (labeling) a zabezpečenie kryptografickej ochrany citlivých interných informácií. Cieľom zákazníka bolo predovšetkým informovať svojich zamestnancov o citlivosti interných dokumentov a elektronickej pošty a zabrániť ich úniku. Zákazník taktiež vyžadoval automatické označenie chránenej elektronickej pošty pomocou špecifického textu / vyhlásenia (disclaimer) a obmedzenie manipulácie s textovými súbormi vytvorenými nástrojom MS Word, resp. tabuľkami vytvorenými nástrojom MS Excel (najmä obmedzenie modifikácie dokumentov, prípadne obmedzenie tlače).

Riešenie:

Citlivé interné informácie boli značkované pomocou transportných pravidiel Microsoft Exchange 2013 a pomocou prostriedkov Active Directory Rights Management Services (AD RMS). AD RMS v spolupráci s RMS Sharing Application a kancelárskym balíkom MS Office umožnili používateľsky jednoduchú, avšak účinnú ochranu pomocou kryptografických prostriedkov.

Spoločnosť na ochranu citlivých dokumentov a elektronickej pošty využíva:
 • Active Directory Rights Management Services (AD RMS),
 • Microsoft Exchange 2013,
 • Kancelársky balík Microsoft Office 2013 (aspoň vo verzii Office Professional Plus),
 • Windows 7 a RMS Sharing Application.

 

Implementácia Microsoft SharePoint 2013

MS SharePoint 2010 Standard

Problém zákazníka:

Zákazník hľadal najvhodnejšiu platformu na nasadenie komunikačného portálu a zároveň nástroj pre efektívnejšiu kolaboráciu svojich zamestnancov, ktorý sa v budúcnosti bude dať využiť aj ako systém manažmentu obsahu CMS.

Riešenie:

U zákazníka bol zrealizovaný návrh a implementácia vysoko dostupnej infraštruktúry SharePoint 2013 a jej správa za účelom sprevádzkovania informačného a komunikačného portálu pre jeho zamestnancov.

Letisko Milana Rastislava Štefánika - Airport Bratislava, a. s.

Implementácia Microsoft Office 365

Microsoft Office 365

Problém zákazníka:

Zákazník hľadal spôsob, ako čo najefektívnejšie upgradovať na novšiu verziu produktov Microsoft Office a získať flexibilitu pri prijímaní nových zamestnancov s cieľom minimalizovať investičné náklady na IT infraštruktúru a zabezpečiť prevádzkové náklady vo forme predpokladaných mesačných výdavkov, ako aj znížiť riziko neplánovaných nákladov pri výpadku IT infraštruktúry.

Riešenie:

Klientova požiadavka bola realizovaná nasadením služieb Microsoft Office 365 a následnou pilotnou migráciou emailových a komunikačných služieb do Office 365, ako aj upgradovaním produktov Microsoft Office na najaktuálnejšiu verziu.

SARIO - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

Konsolidácia Active Directory, migrácia systémov elektronickej pošty do privátneho cloudu a správa formou outsourcingu

Privátny cloud

Problém zákazníka:

Zákazník chcel obnoviť existujúcu infraštruktúru s minimálnymi nákladmi pri počiatočnej investícii a preniesť čiastočnú starostlivosť o IT infraštruktúru na outsourcingovú spoločnosť s možnosťou plánovať výdavky na IT prevádzku a zabezpečiť dostatočný počet kvalifikovaných personálnych zdrojov.

Riešenie:

Na využitie privátneho cloudu bolo potrebné skonsolidovať súčasnú IT infraštruktúru, ktorá pozostávala z úpravy Active Directory a jej prípravy. Infraštruktúrne služby boli dedikované do datacentra, kde bol pre zákazníka zriadený privátny cloud na poskytovanie emailových, komunikačných a infraštruktúrnych služieb: Microsoft Exchange, Lync, doménový radič a Microsoft TMG. Správa IT infraštruktúry zahŕňa aj proaktívny monitoring a pravidelnú profylaktiku.

Úrad vlády Slovenskej republiky

Migrácia domény, Microsoft Exchange a nasadenie produktov Microsoft System Center

Analýza IT prostredia, migrácia a nasadenie produktov

Problém zákazníka:

Zákazník požadoval migráciu kritických doménových služieb bežiacich na hardvérovo zastaraných fyzických serveroch, pri ktorých hrozilo veľké riziko výpadku z dôvodu nepredvídateľných porúch. Zákazník v rámci migrácie požadoval analýzu existujúceho prostredia, optimalizáciu a návrh dizajnu IT infraštruktúry.

Riešenie:

V prvom kroku bola vykonaná analýza súčasnej IT infraštruktúry. Na jej základe bol vypracovaný optimalizovaný dizajn IT infraštruktúry podľa odporúčaní spoločnosti Microsoft. V druhom kroku prebehla realizácia, ktorá pozostávala z týchto fáz:

 • migrácia Active Directory kvôli kompatibilite s MS Exchange serverom,
 • dekomitovanie pôvodných doménových radičov a zvýšenie funkčného levelu domény z Windows 2000 na Windows 2003,
 • implementácia produktov Microsoft Forefront, System Center Data Protection Manager,
 • migrácia MS Exchange servera 2003 na MS Exchange Server 2010 a dekomitovanie pôvodného MS Exchange Servera,
 • migrácia certifikačnej autority,
 • migrácia serverových operačných systémov na verziu Windows Server 2008 R2,
 • zadefinovanie doménových politík pre koncové pracovné stanice.


Nasadenie System Center Configuration Manager

System Center Configuration Manager

Problém zákazníka:

Pri prechode na novšiu verziu Microsoft Exchange Servera došlo k nekompatibilite s koncovými emailovými klientmi a zákazník potreboval nástroj, ktorý by umožnil plošne a efektívne distribuovať nové softvérové produkty, aktualizácie a softvér tretích strán na koncové pracovné stanice.

Riešenie:

Ako najefektívnejší produkt na distribúciu a patch management bol vybraný System Center Configuration Manager (SCCM).

Implementácia SCCM pozostávala z týchto krokov:
 • konzultácie a vytvorenie plánu nasadenia - koncepcie nasadenia SCCM servera,
 • inštalácia OS servera, inštalácia SQL databázy, konfigurácia, príprava prostredia pre SCCM - aplikácia potrebných patchov a softvérových komponentov potrebných pre SCCM,
 • inštalácia SCCM, základná konfigurácia pre jednotlivé roly – SW a HW inventarizácia, distribúcia softvéru,
 • distribúcia agentov na pracovné stanice, kontrola priebehu distribúcie, návrh riešenia pre zlyhané distribúcie,
 • dokonfigurovanie pre rolu Software Updates – Distribúcia patchov a updatov.


Nasadenie Patch managementu:
 • spracovanie základnej koncepcie nasadenia WSUS servera na základe konzultácií – rozdelenie spravovaných zariadení do skupín, definovanie časov reštartov, súpis verzií OS, aplikačného softvéru, jazykových verzií atď.,
 • inštalácia OS servera, inštalácia WSUS, základná konfigurácia – definovanie skupín, priradenie zariadení do skupín, konfigurácia sťahovaného obsahu,
 • vytvorenie a konfigurácia doménových politík pre jednotlivé skupiny,
 • schválenie stiahnutého obsahu a jeho uvoľnenie pre jednotlivé skupiny,
 • kontrola stavu distribúcie, návrh riešenia problémových stavov.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Analýza bezpečnostných rizík a virtualizácia prostredia IT infraštruktúry

Virtualizácia

Problém zákazníka:

Zákazník požadoval analýzu bezpečnostných rizík súčasnej IT infraštruktúry a návrh nového virtualizačného prostredia s prihliadnutím na nadväzujúce plánované zmeny na úrovni infraštruktúrnych služieb, ako aj na aktualizáciu aplikačných serverov. Za účelom efektívnejšieho využívania systémových prostriedkov fyzických serverov, ako aj zvýšenia flexibility a bezpečnosti serverov zabezpečujúcich IT služby a procesy v sieťovom prostredí bola požadovaná virtualizácia serverov a ich konsolidácia.

Riešenie:

Zabezpečenie vysokej dostupnosti sa realizovalo návrhom a nasadením trojnodového Hyper-V clustra Microsoft Windows Server 2008 R2 a migráciou fyzických serverov do virtuálneho prostredia. Podľa požiadaviek zákazníka bola vykonaná bezpečnostná analýza Active Directory a Microsoft Exchange 2003. Za účelom zvýšenia bezpečnosti sa upravila konfigurácia Microsoft Exchange a nasadil sa ISA server. Zálohovanie IT infraštruktúry sa zabezpečilo nástrojom System Center Data Protection Manager a vypracovaním plánu zálohovania jednotlivých častí infraštruktúry.

SkyToll, a. s.

Implementácia služieb Microsoft Office 365 a migrácia emailových schránok do Office 365

Microsoft Office 365

Problém zákazníka:

Zákazníkovi vznikla potreba v krátkom čase vytvoriť väčší počet používateľských emailových schránok pri minimálnej investícii do nových technológií.

Riešenie:

Riešením pre zákazníka bolo nasadenie Microsoft Office 365 v hybridnom móde, pričom časť emailových schránok bola zmigrovaná do Microsoft Office 365 a nové emailové schránky boli vytvárané už v prostredí Office 365.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Projekt nasadenia služieb Microsoft Office 365 

Microsoft Office 365

Problém zákazníka:

Zákazník v rámci poskytovaného benefitu vyplývajúceho z multilicenčnej zmluvy Microsoft Enterprise Agreement s Ministerstvom financií SR chcel začať využívať služby Microsoft Office 365. Zákazník zároveň požadoval zaškolenie zamestnancov do služieb Microsoft Office 365.

Riešenie:

Vybraným školám Ministerstva školstva boli odprezentované a nasadené služby Microsoft Office 365 a následne boli systémy elektronickej pošty jednotlivých škôl zmigrované do prostredia Office 365, ktoré v rámci plánu E1 školy využívať ako benefit zdarma. Pre vybraných zamestnancov jednotlivých škôl bolo zrealizované školenie produktov Microsoft Office 365 v našom školiacom a konzultačnom centre.

Východoslovenská energetika a. s.

Enterprise Content Management System a integrácia s IBM FileNet

MS SharePoint 2010 Standard

Problém zákazníka:

Zákazník hľadal spôsob, akým by vytvoril systém na kolaboráciu, organizáciu a ukladanie dokumentov a informácií organizácie do jedného centrálneho úložiska. Zákazník od systému vyžadoval aj komplexné prehľadávanie interného a externého obsahu. Hlavným impulzom pre implementáciu daného riešenia bola požiadavka na zjednotenie úložiska obsahu pre budúce platformy a centrálny bod vyhľadávania v internom a externom obsahu.

Riešenie:

Zákazníkovi bolo navrhnuté riešenie vo forme komplexného systému na správu Enterprise Content Management vyvinutého na báze SharePoint 2013 Enterprise a IBM FileNet. Boli naprogramované konektory na indexáciu externých zdrojov obsahu. Bol vytvorený systém, ktorý na základe pravidiel umožňoval archivovanie vybraných dokumentov zo SharePointu do IBM FileNetu. Systém vytvoril kolaboračnú platformu a centrálne úložisko dokumentov a informácií. U zákazníka boli zaindexované 4 TB dát, ktoré prichádzali k zákazníkovi z externého prostredia, ale vznikali aj priamo u zákazníka. Indexáciou jednotlivých dokumentov a informácií interného a externého obsahu systém zabezpečuje centrálne vyhľadávanie. Pred nepovoleným prehľadávaním informácií je systém chránený prístupovými povoleniami a obmedzeniami pre jednotlivých zamestnancov. U tohto zákazníka sa uskutočnila prvá implementácia SharePoint 2013 na Slovensku.

Spoločnosť využíva SharePoint:
 • ako intranet,
 • správu dokumentov (DMS),
 • Enterprise Content Management,
 • centralizované vyhľadávanie externého obsahu,
 • kolaboračnú platformu.

STRABAG Property and Facility Services s.r.o.

Vybudovanie vlastnej IT infraštruktúry a integrácia so službami Microsoft Office365

Microsoft Office365

Problém zákazníka:

Zákazník po tom, čo skončil s využívaním IT infraštruktúry, ktorú mu poskytovala tretia strana, potreboval vybudovať v krátkom čase, s minimálnymi nákladmi a s priestorom na rozširovanie do budúcnosti vlastnú IT infraštruktúru. Zároveň vyžadoval možnosť dátového prepojenia vlastnej IT infraštruktúry s IT infraštruktúrou dcérskych spoločností v zahraničí bez ďalších väčších nákladov.

Riešenie:

Navrhované riešenie pozostávalo z integrácie zákazníckej IT infraštruktúry s cloudovou službou Office365. Bol použitý integračný model, ktorý pozostáva z on-site Active Directory v hybridnom móde s Exchange, Lyncu a SharePointu v Office365 s konfiguráciou Direct access na prepojenie s dcérskymi spoločnosťami. Finalizácia riešenia pozostávala z konfigurácie koncových pracovných staníc a používateľských profilov na využitie služieb poskytovaných Office365.

  Celú prípadovú štúdiu si môžete pozrieť tu: Strabag Case Study (390kB)

Mestské lesy v Bratislave

Migrácia IT infraštruktúry

Microsoft Windows Server

Problém zákazníka:

Z dôvodu využívania nových funkcií a lepšieho zabezpečenia zákazník požadoval migráciu existujúceho zastaraného serverového produktu MS Windows server 2008 Foundation na verziu MS Windows server 2012. Z dôvodu ukončenia technickej podpory pre operačný systém Windows XP bola nutná migrácia pracovných staníc na MS Windows 7.

Riešenie:

Nasadenie nového produktu MS Windows Server 2012 vyžadovalo zakúpenie nového hardvérového vybavenia a následne jeho integráciu do súčasnej IT infraštruktúry. Jednotlivé integračné kroky pozostávali z analýzy pôvodného stavu, vytvorenia jeho zálohy, po ktorom nasledovala konfigurácia nových doménových radičov (domain controler) a pracovných staníc. Novonainštalované servery slúžia aj ako podklad pre aplikačné virtuálne servery. Na záver boli pracovné stanice zmigrované na OS MS Windows 7 a začlenené do novej Active Directory.